Yozgat Çamlık Tv

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YOZGAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YOZGAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT (MOTORİN VE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN)

Akaryakıt (Motorin ve 95 Oktan Kurşunsuz Benzin) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2019/34832

1-İdarenin

a) Adresi: DEVELIK MAHALLESI ÇAMLIK CADDESI 70 66200 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası: 3542174610 - 3542121897

c) Elektronik Posta Adresi: yozgat@ormansu.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: 65.000 Litre Motorin (diğer) ve 8.000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri: Motorin ve kurşunsuz Benzin, Tarım ve Orman Bakanlığı IX. Bölge Müdürlüğümüz; Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir, Çankırı Şube Müdürlüklerinde görevli olan araçlar için, araçlara km takibi de sağlayan taşıt tanıma sistemi takılmak suretiyle ve iş makinesi, tekne vb. araçlar içinde anahtarlık verilmek suretiyle yüklenici firmanın anlaşmalı olduğu akaryakıt istasyonlarından alınacaktır.

c) Teslim tarihi: işe başlama tarihinden itibaren, ihtiyaç oldukça peyder pey en son 31.12.2019 tarihine kadar alınacaktır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Develik Mah. Çamlık Cad. No: 70 Yozgat

b) Tarihi ve saati: 18.02.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a) Akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,

b) Akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu bayisi ise; Bayi olduğuna dair alınmış iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesini,

c) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu bayilik belgesini, iş ortaklığı oluşturan ortaklardan birinin veya pilot ortağın idarece istenen belgeleri vermesi yeterlidir

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her Türlü Akaryakıt Satış işi, Benzer İş Olarak Kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tarım ve Orman Bakanlığı IX. Bölge Müdürlüğü Yozgat Şube Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesine ait TC Ziraat Bankası Yozgat Şubesindeki TR110001000257573509135001 ibannolu hesap numarasına İhale dokümanı satış bedelinin yatırılmasına müteakip Yozgat Şube Müdürlüğünden alınacak adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tarım ve Orman Bakanlığı IX. Bölge Müdürlüğü Yozgat Şube Müdürlüğü İhale Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.       (İ-04)