YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait kiraya verilecek işyerleri ile satışı yapılacak taşınmazların ada, parsel, m² durumları, muhammen bedelleri, geçici teminat bilgileri ile ihale gün ve saat bilgileri aşağıya çıkarılmıştır. Kiralama ve satış ihaleleri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.  Maddesi uyarınca açık teklif suretiyle yapılacaktır. İşyerlerinin kiralama süresi 3 yıldır.

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

İL-İLÇE    TAŞINMAZ                                                                                      GEÇİCİ                  İHALE

 S.NO:     KÖY:      NİTELİĞİ :     ADA/PARSEL      M2           MUH.BEDEL        TEMİNAT:          GÜN/SAATİ:

 

1       Boğazlıyan        Tarla                  166 / 253         11.187,94      69.215,00 TL          1.480,00 TL          25.03.2019/10:30

        (Çalapverdi)

 

2       Boğazlıyan        Tarla                  123 /32              2.446,49      15.135,00 TL             455,00 TL          25.03.2019/10:35

        (Çalapverdi)

 

3       Sarıkaya           Kargir Ev ve       194 / 20                298,00      55.680,00 TL          1.670,00 TL          25.03.2019/10:40

    (Yenidoğan Mah.)    Arsası

 

4       Sarıkaya            Arsa                    131 / 124        16.870,00     208.740,00 TL         6.230,00 TL          25.03.2019/10:45

     (Yukarısarıkaya)

 

5       Şefaatli              Arsa                    214 / 7                500,00          4.370,00 TL           135,00 TL          25.03.2019/10:50

         (Sarıkent)

 

KİRALANACAK  İŞ YERLERİ

                                                                                AYLIK KİRA         YILLIK KİRA        GEÇİCİ                  İHALE

 S.NO:   İŞ YERİ ADI:             ALANI :      MUH.BEDELİ :     MUH.BEDELİ:      TEMİNAT:          GÜN/SAATİ:

   

 1    Yenifakılı /Merkez                120 m2           600,00 TL                7.200,00 TL         650,00 TL              25.03.2019/10:55

         (330 ada 1 Parsel

             Zemin Kat)

 

 2    Yenifakılı /Bektaşlı               32 m2             177,00 TL                2.124,00 TL          195,00 TL              25.03.2019/11:00

         (192 ada 1 Parsel

             2 nolu işyeri)

 

 3  Yenifakılı /Bektaşlı                 32 m2             177,00 TL                2.124,00 TL          195,00 TL              25.03.2019/11:05

         (192 ada 1 Parsel

             3 nolu işyeri )

 

4   Yenifakılı /Bektaşlı                 32 m2             177,00 TL                2.124,00 TL          195,00 TL              25.03.2019/11:10

         (192 ada 1 Parsel

             4 nolu işyeri )

 

5   Aydıncık /Kazankaya             30 m2             177,00 TL                2.124,00 TL          195,00 TL              25.03.2019/11:15

         (153 ada 1 Parsel

             4 nolu işyeri )

 

6   Şefaatli / Sarıkent                    32 m2             100,00 TL                1.200,00 TL          110,00 TL              25.03.2019/11:20

         (0 ada 210 Parsel

             7 nolu işyeri )

 

7   Şefaatli / Sarıkent                    32 m2             100,00 TL                1.200,00 TL          110,00 TL              25.03.2019/11:25

         (0 ada 210 Parsel

             8 nolu işyeri )

 

İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERDEN İSTENEN BELGELER

a)            Gerçek kişiler;

-İkametgah Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden alınacak);

-T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi,

- Noter Tasdikli imza sirküsü,

b)  Tüzel  kişiler;

Ticaret Odasından veya Esnaf Odalarından alacağı Kayıt Belgesi (2019 yılı içerisinde alınmış olacaktır.)

- Şirketin Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmış sözleşmesi,

 - Şirket adına ihaleye girmeye yetkili olduklarına dair şirketin yetkili karar organlarından alınan yetki belgesi,

- Noter tasdikli imza sirküleri,

-Yukarıda b) bendinde istenilen belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olması gerekmektedir.

  c)  Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen noter tasdikli vekâletname ve katılan kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

d)  2886 Sayılı D.İ.K .’unda belirtilen tahmin edilen bedelin  % 3 oranında geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu aslı veya banka teminat mektubu, ( Yozgat İl Özel İdaresi, İl Encümeni Başkanlığı adına alınacaktır.),

e) İhalesine girilecek taşınmaza ilişkin belediye imar planını incelediğini ve mevcut haliyle satın almak veya kiralamak istediğine ilişkin taahhütname ve 2886 sayılı D.İ.K esaslarına göre yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı ile irtibat için telefon numarası varsa faks numarası ve elektronik posta adresini belirtir beyanı (İdareden alınacaktır.)

1-Taşınmazlara ait ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde İl Özel İdaresi Emlak İstimlâk Müdürlüğü ile Encümen Müdürlüğünde görülebilir.

2-Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3-İstekliler, ihalesine katılmak istenilen taşınmaza ait ilanda belirtilen belgeleri bir dosya içerisinde ihale tarih ve saatine kadar Yozgat İl Özel İdaresi Hizmet binasındaki İl Encümen Başkanlığına teslim edeceklerdir.

4-Söz konusu taşınmazların ihalesi Yozgat İl Özel İdaresi Hizmet binasındaki İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır.

İlan olunur.             (İ-07)