YOZGAT İLİ MUSABEYLİ (CEMİL ÇİÇEK) BARAJ HAVZASI ATIKSU TOPLAMA VE ARITMA TESİSİ YAPIMI

YOZGAT İLİ MUSABEYLİ (CEMİL ÇİÇEK) BARAJ HAVZASI ATIKSU TOPLAMA VE ARITMA TESİSİ YAPIMI

ATIKSU DAİRESİ BAŞKANLIĞI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yozgat İli Musabeyli (Cemil ÇİÇEK) Baraj Havzası Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisi Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası: 2019/229586

1-İdarenin

a) Adresi: Mustafa Kemal Mah. 2151/1 Cad. DSİ 5 Bölge Müdürlüğü Tesisleri B Blok No:25 06520 ÇANKAYA/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası: 3124545740 - 3124545705

c) Elektronik Posta Adresi: atiksu@dsi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı: Yozgat ili Bişek ve Gülyayla Köyleri Yapay Sulak Alan Arıtma Tesisi (3 adet), atıksu şebeke hattı (3.301 m), muayene bacası (118 adet), parsel bağlantısı (391 m) ve parsel bacası (63 adet) inşaat yapım işleri

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer: DSİ 12. (Kayseri) Bölge Müdürlüğü görev sınırları içinde yer alan Yozgat ili sınırları dahilindedir.

c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 200 (iki yüz) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Mustafa Kemal Mah. 2151/1 Cad. DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Tesisleri B Blok No:25 Zemin -11 06520 Çankaya ANKARA

b) Tarihi ve saati: 13.06.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

19/06/2018 tarih ve 30453-M sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan; A XI. GRUP: ARITMA TESİSLERİ" benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği veya Çevre Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Mustafa Kemal Mah. 2151/1 Cad. DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Tesisleri B Blok No:25 Zemin -08 06520 Çankaya ANKARA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mustafa Kemal Mah. 2151/1 Cad. DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Tesisleri B Blok No:25 Zemin -08 06520 Çankaya ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini,

Teklifin anahtar teslim götürü kısmına ait bilgiler :İlgili İmalatlar Özel Teknik Şartnamede belirtilmiştir. ihale dokümanında belirtilen iş kısımları için, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir.

Teklifin birim fiyatlı kısmına ait bilgiler :İlgili İmalatlar Özel Teknik Şartname ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinde gösterilmiştir. iş kalemleri için ise, teklif birim fiyat şeklinde verecektir.

İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle karma sözleşme imzalanacaktır.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

N=1,00 16/07/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.                  (İ-19)