YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE GÖREVLİ PERSONEL KIYAFETİ

YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE GÖREVLİ PERSONEL KIYAFETİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2019/283438

1-İdarenin

a) Adresi: Tekke Mah. Şehit Kınalı Hasan Cad.No42/A Merkez/YOZGAT 66200 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası: 3542175070-2176633 - 3542176671

c) Elektronik Posta Adresi: merkezisatinalma@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: 1 KISIM EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE GÖREVLİ PERSONEL KIYAFET ALIM

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri: AKDAĞMADENİ DEVLET HASTANESİ, BOĞAZLIYAN DEVLET HASTANESİ, ÇAYIRALAN DEVLET HASTANESİ, ÇEKEREK ŞEHİT HARUN KOÇAK DH, SARAYKENT ŞEHİT BEYTULLAH YEŞİLAY DH, SARIKAYA DEVLET HASTANESİ, SORGUN DEVLET HASTANESİ, YERKÖY DEVLET HASTANESİ, YOZGAT ŞEHİR HASTANESİ, YOZGAT ADSM, KADIŞEHRİ İLÇE HASTANESİ, YENİFAKILI İLÇE HASTANESİ YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DEPOLARINA

c) Teslim tarihi: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip Yüklenici uhdesinde kalan kısma/ kısımlara ait kıyafetleri veya kıyafetlere ait tasarımları İdare bünyesinde kurulacak komisyona teslim ederek, onay almak suretiyle imalata başlayacaktır. Kıyafetlerin numunesi ve tasarımların uygun olduğu ve imalat yapılması için onay alındıktan sonra 60 takvim günü içerisinde, ayrıntılı ihtiyaç listesinde belirlenen ilgili sağlık tesislerine teslim edilecektir. Teslimatlar kesinlikle mesai saatleri içerisinde (08.00 16.30 arasında) yapılacaktır. Bu saatlerin dışında teslimat kabul edilmeyecek olup, bu hususta tüm sorumluluk yükleniciye aittir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Tekke Mah. Şehit Kınalı Hasan Cad. No:42/A Merkez / YOZGAT

b) Tarihi ve saati: 02.07.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Firmalar her kısım için yüklenici isimlerinin yazılı olduğu paket şeklinde her kaleme ait numunelerini ihaleden önce ihale dosyası ile birlikte teslim etmek mecburiyetindedir.  Fiyat vermiş oldukları kısıma ait bir kalemin dahi numunesi olmasa firmanın o kısım için verdiği teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Tekke Mah. Şehit Kınalı Hasan Cad. No:42/A Merkez / YOZGAT / Merkezi Satın Alma ve İhale Uygulama Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.                     (İ-25)