T.C.YOZGAT İCRA DAİRESİ 2018/20934 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Bilirkişi raporunda "Eskipazar Mahallesi Kayseri caddesi No:66 Yozgat adresinde kayıtlıdır. Tapu kaydında Eskipazar Mahallesi 477 ada, 14 nolu parsel olup, 373,47 m² alana sahiptir. Ana taşınmaz vasfı bahçeli kargir ev olarak kayıtlıdır. Şehir merkezinin 1300 metre güney batısında, Eski trafik tescil müdürlüğünün 160 metre kuzeyinde, namazgah caminin 130 metre kuzeyinde, Atatürk İ.Ö.Oklunun 320 metre doğusunda ve Sarıtopraklık mezarlığı yolu üzerindedir. Güneye ve batıya cephe olup köşebaşı parseli durumundadır. Parsel üzerinde 3 katlı apartman bulunmaktadır. Apartman içerisinde bulunan bodrum kat, zemin kat ve 1. Kat aynı mimari plan üzerine yapılmışlardır. Bodrum kat yol kotundan 1,00 metre aşağıda olup, kömürlük durumundadır. Zemin kat ve 1. Katlar ise mesken olarak inşa edilmişlerdir. Meskenler 140 m2 oturum üzerine yapılmış olup yığma yapımlıdır. Bodrum kat kömürlük olarak inşa edilmiş olup dairelerin müştemilatı durumdadır. Tuğla örülü olup iç kısımlar sıvasız durumdadır. Dış yüzeyler ise sıvalı ve boyalıdır. Ruhsatsız müştemilat olduğundan herhangi bir müstakil değeri yoktur. Kapılar takılı değildir. Pencereler pvc doğramalıdır. Zemin kat mesken olarak inşa edilmekte olup henüz inşaat tamamlanmamıştır. Mesken 3 oda, 1 salon ve müştemilattan oluşmakta olup 140 m2 oturuma sahiptir. Mesken kuzeye, güneye ve batıya cephelidir. Dış yüzey de sıva ve boya işleri yapılmış olup, iç kısımda duvarlar düz beton sıvalı olarak beklemektedir. Yerler ve ıslak hacimler yapılmamıştır. Mutfakta herhangi bir imalat yapılmamış olup, tamamlanma oranı %50 dir. Kapılar takılı değildir. Pencereler pvc doğramalıdır. 1.Katta bulunan mesken ise yine dış yüzey sıvalı ve boyalıdır. Mesken 3 oda, 1 salon ve müştemilattan oluşmakta olup 140 m2 oturuma sahiptir. Mesken kuzeye, güneye ve batıya cephelidir. Duvarlar alçı sıva ve saten boyalıdır. Islak hacimlerde yer ve duvarlar fayans döşelidir. Mutfak dolabı takılıdır. Yerler ıslak hacimler ve giriş karo seramik olup diğer kısımlar laminant parke döşelidir. İç kapılar ahşap panel kapı olup, pencereler pvc doğramalıdır. Mesken doğalgazlı ve bireysel ısıtmalı kombili dairedir. Parsel elektrik, su, telefon, kanalizasyon ve diğer altyapı hizmetlerinin tamamından faydalanmaktadır. Herhangi ulaşım problemi yoktur. Parselin yola veya yeşil sahaya giden kısmı yoktur. Günümüz şartlarımda serbest piyasa koşullarında bilgileri yukarıda yazılı olan parselin komple değerinin 230.000,00 TL (İkiyüzotuzbin Türk Lirası) değer edeceği ve BORÇLUNUN TAPU KAYDINDAKİ 1/3 HİSSESİNE DÜŞEN MİKTARIN 76.666,67 TL (Yetmişaltıbin AltıyüzatmışaltıTürk Lirası ve Atmışyedi kuruş) edeceği kanaati ile;"denilmektedir.

Yüzölçümü         : 373,47 m2            İmar Durumu: İmar planında blok nizam 4 katlı konut alanıdır. E:1,40 olarak belirlenmiştir

Kıymeti               : 76.666,67 TL                          KDV Oranı     : %18

Kaydındaki Şerhler: Alaca Asliye Hukuk Mahkemesi(Aile Mahkemesi Sıfatıyla) 2012/85 esas ve 2011/3 Esas dosyalarında İhtiyati Tedbir kararı vardır. Yozgat 2.Asliye Hukuk Mahkemesince tapuda borçlunun hissesi 2/3 görünür iken tapu iptali ile 1/3 olarak belirlenmiştir.

1. Satış Günü     : 23/10/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü     : 18/11/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

Elektronik Ortamda Teklif Başlangıç ve Bitiş Tarihi: Birinci Artırma İçin: 03/10/2019 - 22/10/2019 İkinci Artırma İçin: 28/10/2019 - 17/11/2019

Satış Yeri: Yozgat Adalet Sarayı İcra Dairesi Satış Bürosu Yanı Müzayede Salonu Merkez Yozgat

Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/20934 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.21/08/2019                    (İ-32)