Yozgat Çamlık Tv

YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
YOZGAT İLİ KAMU İDARELERİNDE ELEKTRİK VE DOĞALGAZ İHTİYAÇLARINI 
KARŞILAMAK ÜZERE SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ALIM İŞİ

Yozgat İli Kamu İdarelerinde Elektrik ve Doğalgaz İhtiyaçlarını Karşılamak Üzere Serbest Piyasadan Elektrik ve Doğalgaz Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası: 2018/538739
1-İdarenin
a) Adresi: ASAGI NOHUTLU MAHALLESI SAKARYA CADDESI 14 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası: 3542121048 - 3542121257
c) Elektronik Posta Adresi: ozelidare.yozgat@icisleri.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: 2019 yılı içerisinde, detayı şartnamede belirtilen toplam 36481771,19 kwh elektrik enerjisi ve 7668165,86 Sm³ doğalgaz alınacaktır. 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri: Teknik Şartnamenin ekinde yer alan idarelerin belirlediği yerlere teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi: Sözleşmenin süresi 01/01/2019-31.12.2019 tarihlerini kapsamaktadır.; İşi Bitirme Tarihi 31/12/2019 (31 Aralık günü dahildir.)
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi Yozgat İl Özel İdaresi İhale Odası No:14 66100/YOZGAT
b) Tarihi ve saati: 23.11.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
ELEKTRİK KISMINA TEKLİF VERECEK İSTEKLİLER;
-Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından yayınlanmış olan “Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği” hükümlerine göre düzenlenmiş; Elektrik Perakende Satış Lisansı veya Elektrik Tedarik Lisansı belgelerinden birinin aslı veya noter onaylı sureti teklif kapsamında sunulması zorunludur.
DOĞALGAZ KISMINA TEKLİF VERECEK İSTEKLİLER;
-İsteklilerce teklifleri kapsamında ihale tarihinde geçerli olmak üzere, EPDK tarafından düzenlenmiş Doğalgaz Dağıtım Lisansı veya Toptan Satış Lisansı sunulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı : Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi Yozgat İl Özel İdaresi İhale Odası No:14 66100/YOZGAT adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi Yozgat İl Özel İdaresi İhale Odası No:14 66100/YOZGAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.
Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği
Valilik İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü
İl Jandarma Komutanlığı(Yozgat) İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı
Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları                    
                                                                                                                         (İ-65)