TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

                                         TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR   YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI8 Kalem Tıbb...

                                         TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
   YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

8 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/202198

 

1-İdarenin
a) Adı:YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi:Tekke Mah. Şehit Kınalı Hasan Cad.No42/A Merkez/YOZGAT 66200 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT
c) Telefon ve faks numarası:3542175070-2176633 - 3542176671
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:8 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı:8 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Yerköy Devlet Hastanesi, Sorgun Devlet Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi:Sözleşme imzalandıktan sonra hastane ihtiyacına binaen sipariş tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) takvim günü içinde cihazın montajı tamamlanmış ve cihaz çalışır halde ve Teknik Şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte idareye teslim edilmiş olacaktır. Mevzuatı gereği kalibrasyonu zorunlu olan cihaz ve demirbaşlar kalibrasyonları yapılmış olarak, kalibrasyon sertifikaları ile birlikte teslim edileceklerdir.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşme imzalanması ile işe başlanacaktır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:14.03.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Tekke Mah. Kınalı Hasan Cad.No42/A Merkez/YOZGAT Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İstekli firmalar “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve Tanıtım Yönetmeliği” kapsamında Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi’ne  sahip olacaktır. Belge bilgileri yeterlilik tablosunda beyan edilecektir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
5.kalem için;cihaz satıcı firma tarafından fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz sonrasında 10 yıl yedek parça, teknik servis yönünden ücretli garanti vermeli ve bu satıcı firma tarafından belgelendirilmelidir.
3. kalem için, oftalmik muayene seti fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı (24) ay süre ile garantili olacak,kalıbrasyon ve bakım onarım ücretsiz yapılacaktır.
7.kalem için; imalat ve montaj hatalarına karşı 2 yıl garantili olacaktır.
8.kalem için,Sistemin tamamı en az 2 yıl garantili olacak ve bu garanti yüklenici tarafından verilecektir. Garanti süresi kullanıcı eğitimleri verildikten ve cihaz aktif olarak çalışmaya başladıktan sonra başlayacaktır. Garanti süresi boyunca yapılması gerekli periyodik koruyucu bakım, periyodik kalibrasyon, onarım ve yedek parçadan ve eğitimlerden hiç bir ücret talep edilmeyecektir. Kullanılacak olan yedek parçalar garanti kapsamında olacaktır. Garanti içinde cihazın bozuk olduğu (arızalı ) süreler garanti süresine eklenecektir. Cihazlara ait bütün parçalar, yedek parça kapsamında kabul edilip 2(iki) yıl garantili olacaktır. Bütün cihazlar için garanti süresi içerisinde istisnai yedek parça/ kapsam dışı yedek parça değişimi gibi ücretli yedek parça değişimi kabul edilmeyecek olup her türlü yedek parça değişimi ücretsiz yapılacaktır.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
-5. Kalem için; İstekliler teklif ettikleri Cihaz veya Malzemenin Teknik Şartnamesinde istenmesi durumunda  TSE hizmet yeterlilik belgesi ve ISO 13485  belgelerine  ait bilgileri yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilecektir.
-8. kalem için :İstekliler teklif ettikleri Cihaz veya Malzemenin Teknik Şartnamesinde istenmesi durumunda cihazın servisine ilişkin olarak TSE HYB veya ilgili bakanlıktan alınmış SSHYB belgelerine  ait bilgileri yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilecektir. Teklif veren firma teklif edilen cihaza ilişkin olarak yetkili satıcı belgesini  ait bilgileri yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilecektir. İstekliler istenilen kısım için teklif etmiş oldukları cihazlara ait tüm yedek parça, aksesuar ve sarfların (kurulum sırasında cihaz ile birlikte verilen yedek parça, aksesuar ve sarflar dahil) fiyat listesini istedikleri para birimi üzerinden hazırlayarak yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edecektir.
 
4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
- İstekliler tarafından İlgili ürün, tıbbi cihaz yönetmeliğinin 3.maddesinin (o) bendi kapsamındaki tıbbi cihaz tanımı gereğince kullanılacaktır ve isteklilerin teklif ettiği tıbbi cihazların/ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıt bildirim işlemlerini yapmış olması ve teklif edilen tıbbi cihazlar/ürünler için TITUBB/ÜTS'de "Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır" ibaresinin bulunması gerekmektedir. İstekliler TITUBB/ÜTS kayıt belgelerine ait bilgileri yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edecektir.
-UBB/UTS’ ye kayıtlı olmayan ürünler "kapsam dışı" olarak yeterlilik  bilgileri tablosunda beyan edilecektir. Üretici firmadan alınan ürünün  "kapsam dışı" olduğuna dair yazı yeterlilik bilgileri  tablosunda beyan edecektir. 
-14.02.2019 tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu internet sitesinde yayınlanan  11/02/2019 tarih ve E.24279 evrak numaralı “Tıbbi Cihaz Teknik Servis Sağlayıcılarının ve İlgili Teknik Personelin Kaydına İlişkin Hususlar” konulu  2019/1 sayılı Genelge kapsamında firma ÜTS sisteminde kayıtlı olmalı ve istekliler ÜTS kayıt belgesini yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edecektir. 
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İhtiyaç duyulması halinde Teklif Edilen Cihazlara Ait , Numune, Katalog, broşür veya buna benzer belgeler ihale sonrası  avantajlı firmalardan EKAP Tebligatlar menüsünden "Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon değerlendirmesi" başlığı altında istene bilinecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr

Basın No ILN01991463

27 Şub 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yozgat Çamlık Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yozgat Çamlık Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yozgat Çamlık Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yozgat Çamlık Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.