25.04.2022, 02:25

Ulusal Egemenlik 102 Yaşında

"Egemenlik,hiçbir anlam,hiçbir şekil ve hiç bir renkte ve belirtide ortaklık kabul etmez."Nutuk II.s.700

"Toplumda en yüksek özgürlüğün,en yüksek eşitlik ve adaletin devamlı şekilde sağlanması ve korunması,ancak tam anlamıyla millî  egemenliğin kurulmuş olmasına bağlıdır. Bu nedenle özgürlüğün de,eşitliğin de, adaletinde dayanak noktası  millî egemenliktir." ATATÜRK

Millî sınırlarımız içinde, millet egemenliğine dayalı, bağımsız ve çağdaş bir devlet  olarak varlığımızı sürdürmek için " Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.Kuvvet birdir ve o,milletindir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir " diyen  Atatürk, Türkiye Cumhuriyetinin temel ilkelerine ve  kuruluş felsefesine vurgular yapmıştır.

 "Ulusal güçleri etken ve ulusal iradeyi egemen  kılmak esastır" ilkesi ve"Ya istiklâl ya ölüm" parolası ile 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak, Kurtuluş Savaşı'nı başlatan  Mustafa Kemal ,21-22 Haziran 1919 gecesi yazdırdığı Amasya Genelgesi'nde  "Yurdun  bütünlüğü,ulusun bağımsızlığı tehlikededir...Ulusun bağımsızlığını yine ulusun kesin kararı ve direnişi kurtaracaktır..." ifadesiyle, bağımsızlık bilincine ve bağımsızlığın  ancak kendi gücümüzle sağlanacağına vurgu yaparak halka çağrıda bulunmuştur.

Halkın temsilcilerinden oluşanTürkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920 'de açılmıştır.  TBMM açılış tarihi Cumhuriyetimizin temeli olduğu gibi,23 Nisan ‘da ilk milli bayramımız olmuştur. Dünyada ilk çocuk  bayramıdır. Atatürk, bu millî ve mutlu günü, Türk çocuklarına armağan etmiştir. Birleşmiş Milletlerin, 1979 yılını, "Dünya Çocuk Yılı" olarak kabul etmesinden 59 yıl önce,Atatürk, Ulusun Egemenlik Bayramı'nı, çocuklara  adayarak, onlara ne denli önem ve  öncelik verdiğini göstermiştir.  Atatürk ,bu alanda da öncü ve örnektir.

 Tarihe altın sayfalarla yazılan Kurtuluş Savaşımızın ve çağdaş temel ilkeler üzerinde  kurulan Türkiye Cumhuriyet'nin baş yapıtı, temel kaynak eseri Söylev'de(1919-1927)  Gazi Mustafa Kemal Atatürk şunları ifade etmiştir:

"... Tek karar vardı.O da Ulus egemenliğine  dayanan,tam bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak. İşte İstanbul'dan çıkmadan önce düşündüğümüz ve Samsun'da Anadolu topraklarına ayak basar basmaz uygulamaya başladığımız karar,bu karar olmuştur. Bu kararın dayandığı en sağlam düşünce ve mantık şu idi:Temel ilke,Türk Ulusu'nun onurlu ve şerefli bir ulus olarak yaşamasıdır.Bu ancak, tam bağımsız olmakla sağlanabilir."

 "TBMM 'nin bütün programlarının dayanağı şu iki temel ilkededir:

Tam bağımsızlık,kayıtsız şartsız ulusal egemenlik. Birinci ilkenin açıklaması ulusal and "Mîsâk-ı Millî" dir. İkinci ve yaşamamız için gerekli olan ilkenin belirgin biçimi ise Anayasa,"Teşkilât-ı Esasiye Kanunu'dur." 16 Ocak 1923; S.D.2.s.309

 20 Ocak 1921 tarihli Teşkilatı Esasiye Kanunu'nun temel maddelerinden birincisi,"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.İdare usulü,halkın mukadderatını,bizzat ve fiili olarak idare etmesi esasına dayanır." şeklinde ifade edilmiştir.

"Bütün dünya bilmelidir ki, artık bu devletin,bu ulusun başında hiçbir güç yoktur,hiçbir makam yoktur. Yalnız bir güç vardır. O da ulusal egemenliktir.Yalnız bir makam vardır. O da ulusun yüreği,vicdanı ve varlığıdır."1 Nisan 1923;S.D.1.s.313

"Bir işi zamansız yapmak, o işi başarısızlığa uğratmak olur. Her şeyi sırasında ve zamanında yapmalıdır. Ben  ulusun vicdanında  ve geleceğinde sezdiğim büyük gelişme yeteneğini ,bir ulusal sır gibi  vicdanımda taşıyarak yavaş yavaş  bütün toplumumuza uygulamak  zorundaydım"  diyerek yola koyulan ve " 1919 Mayıs içinde Samsun'a çıktığımda elimde hiç bir kuvvet yoktu; yalnız Türk Milleti'nin asaletinden doğan ve benim vücudumu dolduran yüksek ve manevi kuvvet vardı. İşte ben bu millî kuvvete,bu Türk Milletine güvenerek işe başladım" diyen Mustafa Kemal,  halkın temsilcilerinden 23 Nisan 1920'de kurduğu TBMM ile birlikte " En büyük eserim " dediği ve  çağdaş uygarlık projeleri  temelinde kurduğu TÜRKİYE CUMHURİYETİ’ni 29 Ekim 1923 'de ilan etmiştir.

Türk ulusunun tarihi yüce değerlerini  bütünleştiren  yeni meclisin TBMM-TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ adı, tarihimizi,coğrafyamızı, milletimizi ve egemenliğimizi yücelterek  ifade etmekteydi.   Memalik-i Osmaniye ya da Osmanlı Devleti adı yerine TÜRKİYE (yabancılar zaten Türkiye demekteydi), Meclisin sıradan bir meclis olmadığını ifade eden BÜYÜK  MİLLET sözcüğü ise millet meclisi , ulusun temsilcisi olduğunu göstermekteydi. Türkiye Cumhuriyeti'nin halkın egemenliğine dayalı, demokratik ve kurumsal  bir devlet olduğunu bayraklaştırmaktaydı.

Atatürk, 31.01.1923 tarihinde İzmir'de halka şunları ifade etmiştir: "...Türk milleti yeni bir iman ve kesin bir millî kararlılıkla yeni  bir devlet kurmuştur. Bu devletin istinat ettiği esaslar " istiklâli tam-Tam bağımsızlık" ve " Bilâkaydüşart Hakimiyeti Milliye-Kayıtsız Şartsız Millî Hakimiyet" den ibarettir. Söylev ve Demeçler,cilt 2,s.92  

"Millî emeller,millî irade,yalnız bir kişinin düşünmesinden değil,bütün millet bireylerinin arzularının,emellerinin bileşkesinden ibarettir."1923(Atatürk'ün S.D.I.s.298

23 Nisan,çok yerinde ve anlamlı  olarak  Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ilan edilmiştir.Dünyada çocuklara adanan ilk bayramdır. Çocuklar bir ülkenin geleceğidir.

Atatürk,1922 yılında Lozan Konferansı'ndan önce , yabancı devlet adamlarına ve özellikle İngiltere temsilcisi General Harington'a karşı şu hususu açıkça belirtmiştir:

 "Ulusal isteklerimiz sizce bilinmektedir.Ulusal topraklarımızın baştan başa düşmanlardan kurtulması ile ulusal sınırlarımız içinde SİYASET,MALİYE,İKTİSAT;ASKERLİK,ADALET VE KÜLTÜR YÖNLERİNDEN TAM BAĞIMSIZLIĞIMIZ,ilke olarak kabul edilirse,görüşmelere başlamaya hazır olduğumuzu bildiririm."

 Türkiye Cumhuriyet'nin kuruluşunda "Tam  bağımsızlık "ve "Kayıtsız şartsız millî egemenlik " ilkesini esas alan Atatürk'ün evrenselliği, tarihe altın harflerle yazılmıştır.Dünya uluslarına  huzur ve barış için ışık tutmaktadır.

Çağdaş ulusların benimsediği evrensel ilkelerin temelini oluşturan  " Millİ Egemenlik ilkesi" Atatürk'ün evrenselliğini tarihe kaydetmiş ve doğumunun 100.yılında, dünya barışının korunmasında eğitim, bilim ve kültür işbirliğini geliştirmek ve bu yolla güvenliğin korunmasını sağlamak amacıyla kurulan  UNECO kararı ile  dünyada anılarak tescil edilmiştir:

"Uluslararası anlayış,iş birliği  ve barış yolunda çaba göstermiş üstün kişilerin gelecek kuşaklar için  örnek olacakları inancı ile,Türkiye Cumhuriyeti'nin  kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün. UNUSCO'nun  üzerinde çalıştığı tüm alanlarda olağanüstü bir devrimci olduğunu  göz önünde tutarak...  1981 yılında anılacağı..." ifadeleri yer almıştır.

 “Bugünkü Türkiye’yi canlandıran teşebbüs fikri hakkında şüpheye düşebilecek olanlar, Türkiye Cumhuriyeti  delegelerinin Montreux konferansının tetkikine sundukları vesikalara baksınlar. Orada bunu tam olarak öğreneceklerdir…Türklerin “Gazi” adını verdikleri adam,Türkiye’ye yalnız siyasi istiklâlini vermekle kalmadı,o tam manasıyla ve her şeyi tamam yepyeni bir devlet, “Türkiye Cumhuriyeti” devletini yarattı. Bu devleti teşkilatlandırdı.Modern bir şekil verdi,sağlam bir  politika temeli kurdu ve uzağı gören azimli bir “aile babası” gibi kendi yarattığı devleti idare etti Bugünkü canlı Türkiye, Cumhurreisi Atatrük’ün ve etrafını saran sadık, zeki adamlarının eseridir...(Journal de Montreux gazetesi-Paris,2.7 1936)  

"Atatürk, dünyanın boyunduruk altına alınmış(esir edilmiş) bir kıtasındaki uluslara hürriyet yolunu göstermiştir.Atatürk'ün kişiliği,Nil kıyılarından eski Çin  sularına kadar efsane haline gelmiştir." Prof.Herbert Melzig, Kemal Atatürk,Frankfurt,1937,s.293

"...Okul,genç kafalara,insanlığı saymayı,ulus ve ülkeyi sevmeyi,bağımsız yaşamayı öğretir;bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için tutulması gereken en doğru  yolu öğreten okuldur.ülkemiz içinde uygar düşüncelerin, çağdaş ileriliklerin vakit yitirilmeksizin  yayılması ve gelişmesi gereklidir. En önemli ve verimli ödevlerimiz öğretim ve eğitim işleridir.Bu işlerde ne yapıp başarıya ulaşmamız gerekir. Bir ulusun gerçek kurtuluşu ancak bu yoldadır. Bu zaferin sağlanması için hepimizin tek can, tek düşünce olarak belirli bir program üzerinde çalışmamız gerekir.İleri ve uygar bir ulus olarak yaşayacağız…”

"Her şeyi gençliğe bırakacağız,o gençlik ki hiçbir şeyi unutmayacaktır;istikbal ümidinin parlak çiçekleri onlardır."Atatürk

 Gazi TBMM'nin açılışının 102.yılında,gurur ve mutlulukla "ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMINI kutlayarak , ilkelerini ve eserlerini sonsuza dek yaşatacağımız Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ü özlemle,saygıyla ve minnetle  selamlıyoruz.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Boğazlıyan Belediyesi’nin çalışmalarından memnun musunuz?
Boğazlıyan Belediyesi’nin çalışmalarından memnun musunuz?
Namaz Vakti 30 Kasım 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 34
2. Rizespor 14 25
3. Pendikspor 14 25
4. Keçiörengücü 14 25
5. Boluspor 14 25
6. Samsunspor 14 24
7. Manisa FK 14 23
8. Bodrumspor 14 22
9. Bandırmaspor 14 21
10. Sakaryaspor 15 19
11. Altay 14 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 14 16
15. Erzurumspor 14 14
16. Altınordu 14 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 14 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@